Kilka słów o księgowości

0
366

Księgowością nazywa się rejestrację należycie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują pewne zmiany w majątku danej jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia. Rejestrację tę dokonuje się w ujęciu pieniężnym, czasem także w ujęciu ilościowym. Księgowość to jeden z głównych działów wchodzących w skład szeroko pojmowanej rachunkowości. Jest jej częścią rejestracyjną.

Księgowość to nic innego, jak zapisywanie, rejestracja zdarzeń finansowych, takich jak: sprzedaż, zakup, dochód, darowizna, czy inne płatności. O procesie księgowania decyduje przede wszystkim rodzaj technologii, którą dysponuje dana osoba, będąca na stanowisku księgowego. Zdarzenia powinno się zapisywać zgodnie z czasem ich wystąpienia. Księgowanie to rejestracja zdarzeń na podstawie różnego rodzaju dokumentów. Mogą to być między innymi faktury, paragony, inne transakcje bankowe, czeki, i tym podobne.

Na podstawie danych, które są gromadzone w ramach księgowości, można sporządzać sprawozdania finansowe, które obejmują takie dokumenty, jak: rachunek zysków i strat, bilans, czy rachunek przepływów pieniężnych. Wyróżnić można dwa podstawowe systemy księgowania: system pojedynczego zapisu oraz system podwójnego zapisu. System pojedynczego zapisu skoncentrowany jest przede wszystkim na zestawieniu dochodów i rozchodów, które są wcześniej zapisywane w odpowiednich księgach. System podwójnego zapisu jest natomiast mniej bezpieczny, ponieważ utrudnia wykrycie wszelkich nieścisłości. Jest on jednak znacznie prostszy i łatwiejszy w obsłudze, dlatego mogą z niego korzystać firmy, które nie posiadają znacznie rozbudowanej księgowości.

System podwójnego zapisu polega na tym, że każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana w przynajmniej dwóch różnych kontach, po dwóch różnych stronach i w takiej samej wartości na stronach różnych kont. Stosowanie takiej reguły pozwala na zachowanie równowagi bilansowej. Podwójny zapis stosuje się jedynie w księgach głównych. Nie jest on stosowany natomiast w dziennikach kasowych.

Dla rachunkowości najważniejsza jest księga główna, do której trafiają wszystkie dane gromadzone przez księgowych. Można ją sporządzać w formie tradycyjnej, bądź zinformatyzowanej. Wcześniej jednak wszelkie zdarzenia zapisywane są w innych księgach. Podstawę stanowią tak zwane dzienniki, a więc księgi, których rejestrowane są codzienne transakcje finansowe. Może to być dziennik sprzedaży, dziennik zakupów, dziennik udzielonych kredytów kupieckich, czy dziennik zakupów na kredyt kupiecki.